nguời hỏi: Hoàng Tú Uyên
Ngày hỏi: 09/11/2019
Triệu chứng / bệnh : Thủy đậu
Câu hỏi: Với trẻ em, thời gian nào chúng cần đề phòng bệnh thủy đậu nhất ?
Mô tả:

~

Chưa có câu trả lời nào ?

;